Deklaracja dostępności krakowiacy.art.pl

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony krakowiacy.art.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do krakowiacy.art.pl.

Data publikacji strony internetowej: 17.09.2020
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności strony internetowej odpowiada: Zbigniew Terlecki
– e-mail: krakowiacy.biuro@onet.pl
– telefon: 124306560
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na podany adres e-mail i pod podanym numerem telefonu można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu wraz z określeniem dogodnego sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • preferowany sposób kontaktu.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy, znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=467&mmi=20435)